Algemene voorwaarden

  1. Aanbieding en geldigheidsduur

De algemene voorwaarden van Subsidia zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij adviezen worden verstrekt, diensten verleend en/of goederen geleverd, tenzij tussen opdrachtgever en Subsidia schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de offerte, de aanbestedingsprocedure of het begeleidend schrijven van Subsidia niet in een andere termijn voorziet, zijn offertes maximaal vier weken geldig.

 

  1. Uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Subsidia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Subsidia worden verstrekt. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Subsidia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht zal een verrekening op basis van nacalculatie plaatsvinden, waarbij de reguliere uurtarieven gehanteerd worden. Daarnaast is de opdrachtgever aan Subsidia over de opzegtermijn van één maand een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand met de uitvoering van de opdracht is gemoeid.

 

  1. Kosten en betaling van de opdracht

Alle in offertes en overeenkomsten opgenomen kosten, vergoedingen en tarieven zijn exclusief BTW. Alle in offertes en overeenkomsten opgenomen vaste bedragen worden jaarlijks per 1 januari verhoogd op basis van het door het CBS gehanteerde consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens. Deze aanpassing vindt niet plaats als dat zou leiden tot lagere bedragen dan de laatst geldende. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever enige betaling niet stipt op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Subsidia verschuldigde bedragen zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is direct opeisbaar en heeft Subsidia tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Subsidia daardoor geleden en/of te lijden schade. Op Subsidia rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Subsidia gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Subsidia, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Subsidia jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Subsidia behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Subsidia aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Subsidia gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

  1. Aansprakelijkheid

Subsidia is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden als gevolg van opzet en/of grove schuld van Subsidia en/of door hem ingeschakelde derden, met inachtneming van het hierna bepaalde:

  • Iedere aansprakelijkheid van Subsidia is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Subsidia wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
  • Indien, om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Subsidia wordt beperkt tot een totaalbedrag van €5.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan €5.000,– exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van €25.000,– exclusief btw;
  • Subsidia is nimmer aansprakelijk voor zogenoemde bedrijfs- en gevolgschade (waaronder: bedrijfsstoringen, andere onkosten, derving van inkomsten, etc.).

Onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Subsidia 1 jaar na het moment dat de opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn.

 

  1. Overige bepalingen

Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Subsidia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Subsidia wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.